December 19, 2021

Uncategorized

Point of Sale Merchandise ทำไมจึงสำคัญ ดีต่อธุรกิจอย่างไร

POSM หรือ Point of Sale Merchandise คือ สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย สื่อที่เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ เช่น การโฆษณาผ่านโปสเตอร์ ป้ายไวนิล โรลอัพ